Regulamin świątecznej akcji Factory - Fixback

Regulamin świątecznej akcji Factory


REGULAMIN ŚWIĄTECZNEJ AKCJI PROMOCYJNEJ FACTORY

Postanowienia ogólne regulaminu (zwanego dalej „Regulaminem”)
1.1. Neptune Annopol sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Żelazna 28/30, 00-832 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000529796, o kapitale zakładowym 5.000,00 PLN, NIP 5272723703, RE-GON 360070131 (zwana dalej „Organizatorem”).
1.2. Konkurs ma charakter wewnętrzny – odbywa się tylko na terenie Centrum Handlowego Factory Annopol, położonego przy ul. Annopol 2 w Warszawie i jest adresowana do jego Klientów.
(zwane dalej łącznie „Centrum”)
1.3. Akcja rozpoczyna się w dniu 1 grudnia 2020 r. od godz. 10:00 i trwa do 24 grudnia 2020r godz: 13:30 lub do momentu rozdania wszystkich nagród (z zastrzeżeniem pkt. 4.4.2.)
1.4. Akcja ma formę otwartą i nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 165).

2. Warunki uczestnictwa w Akcji
2.1. W Akcji mogą uczestniczyć wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych (z zastrzeżeniem pkt. 2.2.3.), a które w okresie trwania Akcji zeskanowały kod QR i pobrały kupon uprawniający do odbioru specjalnych rabatów w wybranych sklepach sieci Factory Polska. Zeskanowanie kodu QR równoznaczne jest z akceptacją regulaminu. Każdy Uczestnik ma prawo wziąć udział w Akcji jeden raz dziennie.
2.2. W Akcji nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, podmiotów będących właścicielem lub użytkownikiem wieczystym Centrum oraz pracownicy sklepów oraz punktów usługowych, pracownicy agencji ochrony oraz pracownicy firm sprzątających i serwisowych, które świadczą usługi na terenie i na rzecz Centrum, pracownicy firmy Neinver Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-832) przy ulicy Żelaznej 28/30, hostessy zatrudnione przy organizacji Akcji i inne osoby związane z jego realizacją, a także członkowie rodzin wszystkich ww. osób (tj. ich rodzice, małżonkowie, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, zstępni oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia). Pracownikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę jak i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej.

3. Zasady Akcji
3.1. Uczestnik Akcji, o którym mowa w pkt. 2.2.1., ma prawo do odebrania nagrody, jeżeli w okresie od 1 grudnia 2020 r. od godz. 10:00 do 24 grudnia 2020 r do godz. 13.30:
1) dokona zeskanowania kodu QR rozlokowanego na terenie Factory Annopol oraz pobierze kupon uprawniający do udziału w Akcji Promocyjnej
2) w dniu dokonania skanowania kodu QR uda się do Punktu Informacji i poda unikatowy kod QR, upoważniający do odebrania nagrody.

4. Nagrody i ich odbiór
4.1. Nagrodami w Akcji są czekolady marki Lindt, które Uczestnicy otrzymują po uprzednim okazaniu w Punkcie Informacji unikatowego kodu, który pojawił się w aplikacji po zeskanowaniu kodu QR.
Fundatorem Nagród jest Neptune Annopol sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-832) przy ulicy Żelaznej 28/30.
4.2. Ilość nagród jest ograniczona, wynosi łącznie 1000 (tysiąc sztuk). Nagrody będą wydawane do ich wyczerpania.
4.3. Nagrody, które nie zostaną odebrane przez Uczestnika najpóźniej do dnia 24 grudnia 2020 roku do godz. 13:00 – pozostają do wyłącznej dyspozycji Organizatora.

5. Reklamacje i roszczenia
5.1. Reklamacje co do przebiegu Akcji mogą być zgłaszane pisemnie, listem poleconym na adres Organizatora, tj. na adres siedziby Organizatora wskazany w Regulaminie lub pocztą elektroniczną, na adres e-mail: mwiaderek@neinver.com z dopiskiem:
„Reklamacja Świątecznej Akcji Promocyjnej w Factory Annopol” – Reklamacje mogą być składane w trakcie trwania Akcji oraz w ciągu 14 dni roboczych od daty jej zakończenia (decyduje data stempla pocztowego albo data wysłania maila). Organizator zastrzega, iż reklamacje zgłoszone po terminie, przesłane w inny sposób niż wskazany powyżej, zgłoszone przez osobę nieuprawnioną lub nie zawierające wszystkich danych wskazanych poniżej w pkt 5.3. zostaną rozpoznane odmownie.
5.2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Akcji.
5.3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis zdarzenia / sytuacji / przypadku oraz określać przyczynę składanej reklamacji.
5.4. Każda z reklamacji rozpatrywana jest przez Organizatora w terminie do 7 dni roboczych od daty jej doręczenia do Organizatora.
5.5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji kończy postępowanie reklamacyjne. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym, wysłanym na adres podany w treści pisma reklamacyjnego. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi Akcji przysługuje prawo skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.
5.6. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników w celu złożenia reklamacji jest Neptune Annopol sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-832) przy ulicy Żelaznej 28/30.
5.7. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, tj. na podstawie zgody na przetwarzanie dla potrzeb kontaktów, celem przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego. Uczestnik składając reklamację wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego i kontaktu z Organizatorem.
5.8. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres trwania postępowania reklamacyjnego.
5.9. Uczestnicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w sytuacjach określonych w RODO.
5.10. Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
5.11. Dane Uczestników będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej
„RODO”).

6. Postanowienia końcowe
6.1. Regulamin Akcji dostępny jest w Biurze Administracji Centrum, Punkcie Informacji Factory Annopol oraz stronie https://fixback.pl/regulamin_factory_promo/
6.2. Materiały reklamowo-promocyjne związane z Akcją (lub jego dotyczące) mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu oraz obowiązujące przepisy.
6.3. Przystąpienie przez Uczestnika do Akcji oznacza zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu oraz jego akceptację.
6.4. Przez wzięcie udziału w Akcji, osoba biorąca udział w Akcji oświadcza, że zapoznała się z niniejszym Regulaminem, przyjmuje do wiadomości jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
6.5. Regulamin może zostać zmieniony w każdym momencie trwania Akcji.
6.6. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

W celu dostarczania naszych usług, wykorzystujemy pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, opcjach wypisu oraz Twoich preferencjach, kliknij tutaj. Korzystanie z naszej witryny i aplikacji, traktowane jest jako zgoda na wykorzystywanie plików cookies.
Akceptuję