„Fixback Promo” Ursus - Fixback


REGULAMIN KORZYSTANIA Z APLIKACJI MOBILNEJ „Fixback Promo”

Niniejszy regulamin („Regulamin“) określa zasady korzystania z aplikacji mobilnej „Fixback Promo” będącej własnością TMSYS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, przy ul. Ciepłowniczej 23, 31-574 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000370855, NIP 9452152144, kapitał zakładowy 10.000 zł („TMSYS“ lub „Organizator“).

1. Postanowienia ogólne

1. Aplikacją („Aplikacja“) w rozumieniu Regulaminu jest oprogramowanie przystosowane do obsługi i zarządzania rabatami z wykorzystaniem Kodów QR.
2. Urządzeniem mobilnym jest (przenośne) urządzenie elektroniczne pozwalające na przetwarzanie, odbieranie oraz wysyłanie danych bez konieczności utrzymywania przewodowego połączenia z Internetem, w szczególności smartphone („Urządzenie Mobilne“).
3. Użytkownikiem w rozumieniu Regulaminu jest osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która skanuje Kod QR w Centrum Handlowym („Użytkownik“). Gdy Użytkownikiem nie jest osoba fizyczna, uznaje się, że jest on reprezentowany przez przedstawiciela upoważnionego do reprezentowania Użytkownika w świetle obowiązującego prawa.
4. Korzystanie przez Użytkownika z Aplikacji wymaga uprzedniego zaakceptowania przez Użytkownika warunków Regulaminu oraz zobowiązania się do ich przestrzegania. Akceptacja odbywa się podczas pierwszego uruchomienia Aplikacji.
5. Każdorazowa zmiana Regulaminu wymaga ponownej jego akceptacji przez Użytkownika podczas uruchamiania zaktualizowanej wersji Aplikacji. Brak akceptacji Regulaminu wiąze się z brakiem możliwości korzystania z Aplikacji.
6. Akceptując Regulamin, Użytkownik zawiera z TMSYS umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną (przy użyciu Aplikacji) na czas nieokreślony, w zakresie oraz na warunkach określonych w Regulaminie, a także wyraz a zgodę na przechowywanie na swoim urządzeniu następujących danych:

1) informacje dotyczące akceptacji Regulaminu oraz zgód wynikających z uczestnictwa w akcjach promocyjnych.

7.Brak akceptacji Regulaminu skutkuje brakiem możliwości korzystania z Aplikacji.

2. Instalacja

1. Aplikacja nie wymaga instalowania na urządzeniu Użytkownika, jednak dla prawidłowego działania wymagana jest instalacja programu obsługującego Kody QR lub posiadanie przez Użytkownika urządzenia wyposażonego w skaner kodów QR lub posiadającego wbudowany filtr QR we własnym oprogramowaniu.
2. Bezpłatne aplikacje obsługujące kody QR (skanery kodów QR) dostępne są do pobrania poprzez internetowy sklep Google Play (dla urządzeń z systemem Android) oraz AppStore (dla urządzeń Apple z systemem IOS).
3. Korzystanie z Aplikacji jest bezpłatne. Użytkownik może ponosić koszty połączenia internetowego zgodnie z taryfą swojego operatoratelefonii komórkowej.
4. W przypadku aktualizacji systemów operacyjnych poszczególnych dostawców TMSYS nie ma obowiązku wprowadzenia aktualizacji Aplikacji.

3. Rejestracja oraz logowanie

1. Użytkownik w celu korzystania z Aplikacji nie musi się rejestrować
2. Użytkownik w celu korzystania z Aplikacji nie musi się logować

4. Funkcjonalności

1. Użytkownik przy użyciu własnego urządzenia przenośnego skanuje Kod QR po czym zostaje przekierowany na stronę https://factory.fixback.me/ursus.
2. Na stronie Aplikacji (https://factory.fixback.me/ursus) Użytkownik zostaje poproszony o podanie adresu poczty elektronicznej, na który otrzyma unikatowy kod rabatowy, wraz z szczegółową informacją o uczestnikach akcji promocyjnej. Akcje promocyjne mogą mieć dodatkowe wymagania, ograniczenia.
3. Użytkownik, który po przekierowaniu na stronę (https://factory.fixback.me/ursus) podał swój adres poczty elektronicznej, który nie został wcześniej zarejestrowany, zostanie poproszony o rejestrację i wyrażenie niezbędnych zgód marketingowych, których udzielenie jest warunkiem uczestnictwa w akcji promocyjnej
4. Każdy użytkownik, który podał swój adres poczty elektronicznej w celu udziału w akcji promocyjnej zostanie przekierowany na stronę (https://www.factory.pl/).
5. Użytkownik otrzymany Kod Promocyjny okazuje u uczestnika Akcji Promocyjnej w momencie dokonywania płatności.

5. Pozostałe

1. TMSYS oświadcza, iż posiada niezbędne prawa do Aplikacji i jest uprawniony do upoważnienia Użytkownika do korzystania z Aplikacji w zakresie wynikającym z Regulaminu jak również, że przyznane prawa nie naruszają praw osób trzecich.
2. TMSYS jest właścicielem Aplikacji, żadna część informacji zawartych w Aplikacji nie może być wykorzystywana w celach komercyjnych, w szczególności poprzez kopiowanie w całości lub części, transmitowanie elektroniczne lub w inny sposób modyfikowana lub wykorzystywana bez uprzedniej pisemnej zgody TMSYS.
3. Administratorem Pana/Pani danych osobowych, podanych w celu zapisu do subskrypcji newslettera, jest Neinver, S.A., adres do korespondencji: Pío XII st. 44, 2nd floor, Ed. Oficinas (28016) Madrid (Madryt), Hiszpania
4. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych może Pan/Pani uzyskać mailowo pod adresem: neinver@neinver.com
5. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach:

a) realizacji promocji oraz w celu przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz c RODO), dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od momentu zakończenia promocji lub wycofania uczestnictwa w promocji;
b) marketingowych podmiotów powiązanych, w związku z udzieloną zgodą na przetwarzanie danych osobowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO), dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania udzielonej zgody.

Dodatkowe i szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w Polityce Prywatności Neinver, S.A. https://www.neinver.com/pl/content/informacje-prawne-0

6. Pani/Pana dane osobowe w związku z realizacją celów opisanych w pkt. 5 mogą być przekazywane następującym odbiorcom danych:

a) organom władzy publicznej, podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie tych podmiotów, w zakresie i celach wynikających z przepisów prawa.
b) spółkom z grupy Neinver – więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności Neinver, S.A. https://www.neinver.com/pl/content/informacje-prawne-0

7. Posiada Pan/Pani prawo żądania od Neinver, S.A. dostępu do danych, które Pana/Pani dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.
8. Posiada Pan/Pani uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
9. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwia uczestnictwo w promocji.
11. Odwołanie zgód marketingowych jest jednoznaczne z brakiem możliwości korzystania z Aplikacji. Celem ponownego korzystania z Aplikacji konieczne będzie ponowne wyrażenie wymaganych zgód.
12. Reklamacje związane z Aplikacją należy składać na piśmie, poczty elektronicznej na adres mateusz.szymoniak@tmsys.pl.
13. Reklamacje pisemne związane z Aplikacją należy wysłać na adres: TMSYS sp. z o.o. ul. Ciepłownicza 23, 31-574 Kraków.
14. Reklamacja związana z Aplikacją powinna zawierać imię, nazwisko, adres i numer telefonu Użytkownika, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
15. Złożone reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.
16. Regulamin Aplikacji dostępny jest w siedzibie TMSYS, w Punktach Informacji Centrów Handlowych Factory Outlet oraz na stronach https://fixback.pl/regulamin-factory-promo-ursus/
17. TMSYS przysługuje prawo zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie wpływa na prawa do premii nabyte przez Użytkownika przed zmianą Regulaminu.

6 Polityka prywatności

TMSYS przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Użytkownika odwiedzającego Serwis w domenie www.fixback.pl. Niniejszy dokument przedstawia zasady dotyczące plików cookies oraz ochrony danych osobowych obowiązujące w TMSYS.

Zasady wykorzystywania cookies na stronach internetowych TMSYS:

1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator serwisu TMSYS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, przy ul. Ciepłowniczej 23, 31-574 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000370855, NIP 9452152144, kapitał zakładowy 10.000 zł. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem serwisu reklamodawców oraz partnerów.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c) utrzymanie sesji Użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

5. W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. Ponadto, w ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki internetowej np.:

  • Internet Explorer http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows7/block-enable-or-allow-cookies;
  • Mozilla Firefox http: support.mozilla.orgplkbW%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
  • Google Chrome http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.

8. TMSYS zbiera i przechowuje informacje dotyczące korzystania z serwisu przez Użytkowników oraz ich adresy IP. Informacje te zbierane są na podstawie analizy logów dostępowych i wykorzystywane w celach technicznych i statystycznych związanych z administracją serwisu internetowego.

Google Analytics

  1. Serwis TMSYS korzysta z usługi Google Analytics (mierzenie ruchu Użytkownika na stronach za pomocą kodu Google Analytics). Więcej informacji o usłudze Google Analytics, można znaleźć na dedykowanej stronie: https:// www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hp=pl
  2. Dzięki usłudze Google Analytics, na podstawie plików cookies TMSYS może:
  • tworzyć zbiorcze statystyki;
  • analizować zachowania Użytkowników strony internetowej;
  • raportować źródła ruchu;
  • mierzyć skuteczność (śledzić konwersje) prowadzonych akcji i działań marketingowych na rzecz TMSYS np. w sieci reklamowej Google.
  1. Korzystając z serwisu Użytkownik wyraz a zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób, w celach i na warunkach określonych powyżej.

Polityka prywatności aplikacji mobilnej – Fixback Promo

1. TMSYS jest organizatorem programu „Fixback Promo”, do którego narzędziem jest aplikacja mobilna o nazwie „ Fixback Promo”.
2. W związku z funkcjonowaniem aplikacji „Fixback Promo“ na urządzeniu mobilnym przechowywane są: identyfikator Użytkownika oraz informacje o marce, modelu i identyfikatorze sprzętowym urządzenia mobilnego. Dane wykorzystywane są w celu jednoznacznego zidentyfikowania aplikacji i urządzenia mobilnego.
3. Komunikacja między aplikacją mobilną „Fixback Promo“ a TMSYS odbywa się z użyciem mechanizmów szyfrujących.
4. W zależności od platformy mobilnej, aplikacje „Fixback Promo“ mogą uzyskać dostęp do następujących uprawnień na urządzeniu mobilnym:

a) aparatu fotograficznego, na potrzeby skanowania kodu QR,
b) pamięci (na potrzeby zapisania zeskanowanego kodu QR na urządzeniu),
c) funkcjonalności wykonywania połączeń telefonicznych (na potrzeby połączenia z działem obsługi Użytkownika),
d) funkcjonalności wysyłania wiadomości e-mail (na potrzeby wysłania formularza kontaktowego).

5. W zależności od aplikacji mobilnej, uprawnienia aplikacji można odwołać przez zmianę ustawień systemowych na urządzeniu lub odinstalowanie aplikacji.
6. Aplikacje mobilne nie przechowują żadnych danych osobowych, które mogłyby umożliwić osobie trzeciej identyfikację konkretnego użytkownika aplikacji.
7. W przypadku braku zgody na niniejszą politykę prywatności nie instaluj aplikacji lub ją odinstaluj.

 

 

 

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ FACTORY „RESTART YOUR LIFE”

 1. Postanowienia ogólne regulaminu (zwanego dalej „Regulaminem”)

1.1. Organizatorem akcji promocyjnej (zwanej dalej „Akcją”) jest Neptune Ursus Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-832) przy ulicy Żelaznej 28/30, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000529948, o kapitale zakładowym 5.000,00 PLN, NIP 5272723933, REGON 360088237 (zwana dalej „Organizatorem”).
1.2. Konkurs ma charakter wewnętrzny – odbywa się tylko na terenie Centrum Handlowego Factory Ursus, położonego przy ul. Plac Czerwca 1976 r.6 w Warszawie i jest adresowana do jego Klientów

(zwane dalej łącznie „Centrum”)

1.3. Akcja rozpoczyna się w dniu 10.05.2021 r. od godz. 10:00 i trwa do 22.05.2021 do godziny 21:00 lub do momentu rozdania wszystkich nagród (z zastrzeżeniem pkt 4.4.2.)
1.4. Akcja ma formę otwartą i nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 165).

2. Warunki uczestnictwa w Akcji

2.1. W Akcji mogą uczestniczyć wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych (z zastrzeżeniem pkt. 2.2.3.), a które w okresie trwania Akcji zeskanowały kod QR uprawniający do odbioru specjalnych rabatów w wybranych sklepach sieci Factory Polska. Zeskanowanie kodu QR równoznaczne jest z akceptacją regulaminu. Każdy Uczestnik ma prawo wziąć udział w Akcji jeden raz dziennie.
2.2. W Akcji nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, podmiotów będących właścicielem lub użytkownikiem wieczystym Centrum  oraz pracownicy sklepów oraz punktów usługowych, pracownicy agencji ochrony oraz pracownicy firm sprzątających i serwisowych, które świadczą usługi na terenie i na rzecz Centrum, pracownicy firmy Neinver Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-832) przy ulicy Żelaznej 28/30, hostessy zatrudnione przy organizacji Akcji i inne osoby związane z jego realizacją, a także członkowie rodzin wszystkich ww. osób (tj. ich rodzice, małżonkowie, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, zstępni oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia). Pracownikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę jak i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej.

3. Zasady Akcji

3.1. Uczestnik Akcji, o którym mowa w pkt. 2.2.1., ma prawo do odebrania nagrody jeżeli w okresie od 10.05.2021 r. od godz. 10:00 i trwa do 22.05.2021 do godziny 21:00:

1) dokona zeskanowania kodu QR rozlokowanego na terenie Factory Ursus

2) wpisze adres mailowy i zaakceptuje wszystkie zgody na przetwarzanie danych osobowych, których Administratorem jest Neinver S.A.

3) potwierdzi subskrypcję newslettera, która w formie wiadomości mailowej zostanie przesłana na podany adres mailowy.

4) w okresie trwania akcji uda się do Punktu Informacji, poda Pracownikowi Punktu Informacji adres mail, do weryfikacji czy jest on zapisany do bazy newsletterowej oraz poda unikatowy kod QR, upoważniający do odebrania nagrody.

4. Nagrody i ich odbiór

4.1. Nagrodami w Akcji są torby shopperki bawełniane Factory, które Uczestnicy otrzymują po uprzednim okazaniu w Punkcie Informacji unikatowego kodu, który pojawił się w aplikacji po zeskanowaniu kodu QR.

Fundatorem Nagród jest Neptune Ursus sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-832) przy ulicy Żelaznej 28/30.

4.2. Ilość nagród jest ograniczona, wynosi łącznie 1000 (tysiąc). 300 sztuk maseczek bawełnianych ochronnych i 700 toreb shopperek bawełnianych. Nagrody będą wydawane do ich wyczerpania.
4.3. Nagrody, które nie zostaną odebrane przez Uczestnika najpóźniej do 22.05.2021 do godziny 21:00 – pozostają do wyłącznej dyspozycji Organizatora.

5. Reklamacje i roszczenia

5.1. Reklamacje co do przebiegu Akcji mogą być zgłaszane pisemnie, listem poleconym na adres Organizatora, tj. na adres siedziby Organizatora wskazany w Regulaminie lub pocztą elektroniczną, na adres e-mail: kszpakowicz@neinver.com z dopiskiem: „AKCJI PROMOCYJNEJ FACTORY „RESTART YOUR LIFE”– Reklamacje mogą być składane w trakcie trwania Akcji oraz w ciągu 14 dni roboczych od daty jej zakończenia (decyduje data stempla pocztowego albo data wysłania maila). Organizator zastrzega, iż reklamacje zgłoszone po terminie, przesłane w inny sposób niż wskazany powyżej, zgłoszone przez osobę nieuprawnioną lub nie zawierające wszystkich danych wskazanych poniżej w pkt 5.3. zostaną rozpoznane odmownie.
5.2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Akcji.
5.3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis zdarzenia / sytuacji / przypadku oraz określać przyczynę składanej reklamacji.
5.4. Każda z reklamacji rozpatrywana jest przez Organizatora w terminie do 7 dni roboczych od daty jej doręczenia do Organizatora.
5.5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji kończy postępowanie reklamacyjne. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym, wysłanym na adres podany w treści pisma reklamacyjnego. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi Akcji przysługuje prawo skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.
5.6. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników w celu złożenia reklamacji jest Neinver Asset Management Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-832) przy ulicy Żelaznej 28/30.
5.7. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, tj. na podstawie zgody na przetwarzanie dla potrzeb kontaktów, celem przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego. Uczestnik składając reklamację wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego i kontaktu z Organizatorem.
5.8. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres trwania postępowania reklamacyjnego.
5.9. Uczestnicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w sytuacjach określonych w RODO.
5.10. Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
5.11. Dane Uczestników będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

6. Dane osobowe Uczestników

6.1. Administratorem danych osobowych podanych przez Uczestników w celu realizacji Akcji, tj. subskrypcji newslettera, jest Neinver, S.A., adres do korespondencji: Pío XII st. 44, 2nd floor, Ed. Ofi-cinas (28016) Madrid (Madryt), Hiszpania

6.2. Podanie danych przez Uczestnika jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji postanowień niniejszego Regulaminu, a brak ich podania uniemożliwia uczestnictwo w Akcji.
6.3. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników będzie się odbywać w celach:

a) realizacji Akcji oraz w celu przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz c RODO), dane osobowe będą̨ przechowywane przez okres 6 miesięcy od momentu zakończenia promocji lub wycofania uczestnictwa w Akcji;
b) marketingowych podmiotów powiązanych, w związku z udzieloną zgodą na przetwarzanie danych osobowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO), dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania udzielonej zgody.

Dodatkowe i szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w Polityce Prywatności Neinver, S.A.  https://www.neinver.com/pl/content/informacje-prawne-0.

6.4. Uczestnicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w sytuacjach określonych w RODO.
6.5. Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

7. Postanowienia końcowe

7.1. Regulamin Akcji dostępny jest w Biurze Administracji Centrum, Punkcie Informacji Factory Annopol oraz stronie https://fixback.pl/regulamin-factory-promo-ursus/.
7.2. Materiały reklamowo-promocyjne związane z Akcją (lub jego dotyczące) mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu oraz obowiązujące przepisy.
7.3. Przystąpienie przez Uczestnika do Akcji oznacza zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu oraz jego akceptację.
7.4. Przez wzięcie udziału w Akcji, osoba biorąca udział w Akcji oświadcza, że zapoznała się z niniejszym Regulaminem, przyjmuje do wiadomości jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
7.5. Regulamin może zostać zmieniony w każdym momencie trwania Akcji.
7.6. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

W celu dostarczania naszych usług, wykorzystujemy pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, opcjach wypisu oraz Twoich preferencjach, kliknij tutaj. Korzystanie z naszej witryny i aplikacji, traktowane jest jako zgoda na wykorzystywanie plików cookies.
Akceptuję