„Fixback Promo” Annopol - Fixback


REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
POD NAZWĄ: „QR Kody”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMINU (ZWANEGO DALEJ „REGULAMINEM”)

  • Organizatorem akcji promocyjnej (zwanej dalej „Akcją”) jest:

Organizatorem akcji promocyjnej (zwanej dalej „Akcją”) jest Neptune Annopol Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-832) przy ulicy Żelaznej 28/30, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000529796, o kapitale zakładowym 5.000,00 PLN, NIP 5272723703, REGON 360070131 (zwana dalej „Organizatorem”).

  • Konkurs ma charakter wewnętrzny – odbywa się tylko na terenie Centrum Handlowego Factory Annopol w Warszawie przy ul. Annopol 2 i jest adresowana do jego Klientów.

(zwane dalej łącznie „Centrum”).

  • Akcja rozpoczyna się w dniu 09.05.2022 roku od godziny 10:00 i trwa do 21.05.2022 do godziny 21:00 lub do momentu rozdania wszystkich nagród (z zastrzeżeniem pkt 4.4.2.).
  • Akcja ma formę otwartą i nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 165).
  • Uczestnictwo w Akcji jest dobrowolne.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI

2.1    W Akcji mogą uczestniczyć wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych (z zastrzeżeniem pkt. 2.2.3.), a które w okresie trwania Akcji zeskanowały kod QR uprawniający do odbioru specjalnych rabatów w wybranych sklepach sieci Factory Polska. Zeskanowanie kodu QR równoznaczne jest z akceptacją regulaminu. Każdy Uczestnik ma prawo wziąć udział w Akcji jeden raz dziennie.

  • W Akcji mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, właściciele oraz pracownicy Sklepów, pracownicy agencji ochrony oraz pracownicy firm sprzątających i serwisowych, które świadczą usługi na terenie i na rzecz Centrum, pracownicy firmy Neinver Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ani Neinver Asset Management Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, osoby zatrudnione przy organizacji Akcjioraz inne osoby związane z jej realizacją, członkowie rodzin wszystkich ww. osób (przez członków rodzin rozumiani są rodzice, małżonkowie, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, zstępni oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia), a także osoby fizyczne będące prosumentami, o których mowa w art. 385(5) Kodeksu Cywilnego. Pracownikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę jak i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej.

3.  ZASADY AKCJI

3.1       Uczestnikami Akcji Uczestnik Akcji, o którym mowa w pkt. 2.2.1., ma prawo do odebrania nagrody jeżeli w okresie od 09.05.2022 r. od godz. 10:00 i trwa do 21.05.2022 do godziny 21:00:

1) dokona zeskanowania kodu QR rozlokowanego na terenie Factory Annopol

2) wpisze adres mailowy i zaakceptuje wszystkie zgody na przetwarzanie danych osobowych, których Administratorem jest Neinver S.A.

3) potwierdzi subskrypcję newslettera, która w formie wiadomości mailowej zostanie przesłana na podany adres mailowy.

4) w okresie trwania akcji uda się do Punktu Informacji, poda Pracownikowi Punktu Informacji adres mail, do weryfikacji czy jest on zapisany do bazy newsletterowej oraz poda unikatowy kod QR, upoważniający do odebrania nagrody.

4.   NAGRODY I ICH ODBIÓR

4.1. Nagrodami w Akcji są czekolady Lindt z linii Excellence, które Uczestnicy otrzymują po uprzednim okazaniu w Punkcie Informacji unikatowego kodu, który pojawił się w aplikacji po zeskanowaniu kodu QR.

Fundatorem Nagród jest Neptune Annopol sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-832) przy ulicy Żelaznej 28/30.

4.2. Ilość nagród jest ograniczona, wynosi łącznie 1000 (tysiąc). Nagrody będą wydawane do ich wyczerpania.
4.3. Nagrody, które nie zostaną odebrane przez Uczestnika najpóźniej do 21.05.2022 do godziny 21:00 – pozostają do wyłącznej dyspozycji Organizatora.

5. REKLAMACJE I ROSZCZENIA

5.1       Reklamacje co do przebiegu Akcji mogą być zgłaszane pisemnie, listem poleconym na adres Organizatora, tj. na adres siedziby Organizatora wskazany w Regulaminie lub pocztą elektroniczną, na adres e-mail: mwiaderek@neinver.com z dopiskiem: „AKCJI PROMOCYJNEJ FACTORY „QR KODY” Reklamacje mogą być składane w trakcie trwania Akcji oraz w ciągu 14 dni roboczych od daty jej zakończenia (decyduje data stempla pocztowego albo data wysłania maila). Organizator zastrzega, iż reklamacje zgłoszone po terminie, przesłane w inny sposób niż wskazany powyżej, zgłoszone przez osobę nieuprawnioną lub nie zawierające wszystkich danych wskazanych poniżej w pkt 5.3. zostaną rozpoznane odmownie.

5.2.      Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Akcji.

5.3.      Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis zdarzenia / sytuacji / przypadku oraz określać przyczynę składanej reklamacji.

5.4.      Każda z reklamacji rozpatrywana jest przez Organizatora w terminie do 7 dni roboczych od daty jej doręczenia do Organizatora.

5.5.      Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji kończy postępowanie reklamacyjne. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym, wysłanym na adres podany w treści pisma reklamacyjnego. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi Akcji przysługuje prawo skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

5.6.      Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników w celu złożenia reklamacji jest Neinver Asset Management Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-832) przy ulicy Żelaznej 28/30.

5.7.      Przetwarzanie danych osobowych Uczestników będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, tj. na podstawie zgody na przetwarzanie dla potrzeb kontaktów, celem przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego. Uczestnik składając reklamację wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego i kontaktu z Organizatorem.

5.8.      Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres trwania postępowania reklamacyjnego.

5.9.      Uczestnicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w sytuacjach określonych w RODO.

5.10.    Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

5.11.    Dane Uczestników będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

6.  DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW

6.1.      Administratorem danych osobowych podanych przez Uczestników w celu realizacji Akcji, tj. subskrypcji newslettera, jest Neinver, S.A., adres do korespondencji: Pío XII st. 44, 2nd floor, Ed. Ofi-cinas (28016) Madrid (Madryt), Hiszpania

6.2.      Podanie danych przez Uczestnika jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji postanowień niniejszego Regulaminu, a brak ich podania uniemożliwia uczestnictwo w Akcji.

6.3.      Przetwarzanie danych osobowych Uczestników będzie się odbywać w celach:

  1. a) realizacji Akcji oraz w celu przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz c RODO), dane osobowe będą̨ przechowywane przez okres 6 miesięcy od momentu zakończenia promocji lub wycofania uczestnictwa w Akcji;
    b) marketingowych podmiotów powiązanych, w związku z udzieloną zgodą na przetwarzanie danych osobowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO), dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania udzielonej zgody.

Dodatkowe i szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w Polityce Prywatności Neinver, S.A.  https://www.neinver.com/pl/content/informacje-prawne-0.

6.4.      Uczestnicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w sytuacjach określonych w RODO.

6.5.      Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1.       Regulamin Akcji dostępny jest w Biurze Administracji Centrum, Punkcie Informacji Factory Annopol oraz stronie https://fixback.pl/regulamin-factory-promo-annopol/.

7.2.       Materiały reklamowo-promocyjne związane z Akcją (lub jego dotyczące) mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu oraz obowiązujące przepisy.

7.3.       Przystąpienie przez Uczestnika do Akcji oznacza zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu oraz jego akceptację.

7.4.       Przez wzięcie udziału w Akcji, osoba biorąca udział w Akcji oświadcza, że zapoznała się z niniejszym Regulaminem, przyjmuje do wiadomości jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

7.5.       Regulamin może zostać zmieniony w każdym momencie trwania Akcji.

7.6.       Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

 

 

W celu dostarczania naszych usług, wykorzystujemy pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, opcjach wypisu oraz Twoich preferencjach, kliknij tutaj. Korzystanie z naszej witryny i aplikacji, traktowane jest jako zgoda na wykorzystywanie plików cookies.
Akceptuję