Regulamin - Fixback

Obowiązuje od dnia 01.10.2019r.

 

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO APLIKACJI fixback®

§1.
INFORMACJE OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa m.in. zasady i warunki korzystania przez Klienta z Aplikacji, w tym w szczególności wymagania techniczne związane z korzystaniem z Aplikacji, rodzaje i zakres usług świadczonych przez TMSys na rzecz Klienta, a także zasady przetwarzania przez TMSys danych osobowych Użytkowników.
2. Regulamin jest załącznikiem do Umowy Głównej.
3. Warunkiem korzystania z Usług świadczonych przez TMSys jest akceptacja niniejszego Regulaminu przez Klienta, co jest równoznaczne z zawarciem z TMSys Umowy Głównej.

§2.
DEFINICJE
Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:
1. TMSys – udostępniająca Aplikację – spółka pod nazwą TMSys Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie przy ul. Ciepłowniczej 23.
2. Regulamin – niniejszy Regulamin,
3. Dane – dane Użytkownika (adres mail oraz nr telefonu komórkowego) oraz oceny i odpowiedzi udzielone przez Użytkownika i zarejestrowane przez Aplikację.
4. Platforma – strona internetowa umieszczona pod adresem: www.fixback.me, wraz ze wszystkimi podstronami stanowiącymi jej część, umożliwiająca korzystanie przez Klienta (konfigurację i analizę Danych) z Aplikacji.
5. Aplikacja – aplikacja fixback® zainstalowana na serwerach TMSys i udostępniana Klientowi na urządzeniach Klienta (komputer) umożliwiająca Użytkownikowi (poprzez telefon komórkowy) pozostawienie Danych. TMSys posiada prawa majątkowe do Aplikacji.
6. Usługi – usługi świadczone przez TMSys na rzecz Klienta, za pośrednictwem Aplikacji i Portalu, na zasadach określonych w Umowie Głównej i niniejszym Regulaminie.
7. Umowa Główna – Umowa o świadczeni usług hostingowych i dostępowych, zawierana pomiędzy TMSys a Klientem.
8. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, pozostawiająca Dane w Aplikacji.
9. Licencja – licencja na korzystanie z Aplikacji udzielana Klientowi przez TMSys w drodze podpisania Umowy i akceptacji Regulaminu.
10. Konto Klienta – indywidualne konto Klienta na Platformie.
11. Hasło – hasło Klienta umożliwiające dostęp do Konta Klienta.
12. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119).
13. Administrator danych – osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.
14. Dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.
15. Przetwarzanie – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie przechowywanie, adaptowanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
16. Plan Taryfowy – specyfikacja zakresu funkcjonalnego i parametrów Usługi świadczonej na rzecz Klienta, określona w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
17. Abonament – prawo do korzystania z Usługi opłacone wg wybranego Planu Taryfowego.

§3.
USŁUGA
1. TMSys świadczy na rzecz Klienta usługę dostępu do Aplikacji, w ramach której Użytkownik zyskuje możliwość pozostawienia Danych w Aplikacji.
2. Klient zdalnie, poprzez Platformę, konfiguruje Aplikację wg swoich potrzeb oraz wg funkcjonalności dostępnej w danym Planie Taryfowym.
3. Klienta zdalnie, poprzez Platformę dokonuje analizy Danych pozostawionych przez Użytkowników w Aplikacji i/lub kontaktuje się z Użytkownikami.
4. Komunikacja Klienta z Użytkownikiem odbywa się za pośrednictwem usługi SMS o parametrach (ilość smsów) zgodnych z wybranym Planem Taryfowym.
5. TMSys udziela wsparcia w konfiguracji Aplikacji w okresie początkowym (uruchomienie Aplikacji) oraz miesięcznie w wymiarze 1 godziny.

§4.
LICENCJA KLIENTA
1. Wszelkie majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej oraz prawa własności przemysłowej do oprogramowania fixback®, nazwy, logo, domeny strony internetowej give.fixback.me, przysługują TMSys. Powyższe prawa podlegają ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2018.1191 ze zm.) oraz ustawie z dnia 30 czerwca 2000 roku prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. 2017.776 ze zm.).
2. Zawarcie Umowy jest równoznaczne z udzieleniem Klientowi przez TMSys licencji na korzystanie z Aplikacji, na warunkach określonych w Regulaminie oraz przepisach powszechnie obowiązującego prawa, do których przestrzegania zobowiązuje się Klient.
3. Aplikacja chroniona jest przez prawo polskie oraz międzynarodowe regulujące ochronę praw własności intelektualnej.
4. W ramach Umowy zawartej z TMSys Klientowi przysługuje prawo czasowego korzystania z Aplikacji w zakresie zbierania Danych od Użytkowników, ich analizy i przetwarzania w dowolny sposób.
5. Klient uprawniony jest do korzystania z Aplikacji wyłącznie w ramach jego eksploatacji na własny użytek. TMSys ma prawo wprowadzić dodatkowe warunki korzystania z Aplikacji.
6. Licencja Klienta nie uprawnia Użytkownika do:
o wprowadzania jakichkolwiek zmian w Aplikacji oraz jego kopiowania,
o udzielania sublicencji,
o wypożyczania, wynajmowania ani innego rodzaju rozpowszechniania udostępnianych mu w ramach
Platformy treści, dokumentów lub Aplikacji, w szczególności do ich umieszczania w innych serwisach
internetowych, publicznego odtwarzania lub wyświetlania,
o dekompilacji, deasemblacji lub innego uzyskiwania informacji o wewnętrznej strukturze lub zasadach działania Aplikacji.

§5.
WARUNKI KORZYSTANIA Z PLATFORMY
1. Aby uzyskać dostęp do Aplikacji, TMSys tworzy na Platformie Konto Klienta.
2. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginów oraz Hasła uprawniających do korzystania z Aplikacji. TMSys nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z ujawnienia przez Klienta loginu i Hasła osobom trzecim.
3. W związku z korzystaniem z Aplikacji, Klienta obowiązuje całkowity zakaz dostarczania i umieszczania w Aplikacji treści o charakterze bezprawnym.

§6.
WYMAGANIA TECHNICZNE
1. Do prawidłowego korzystania z Aplikacji niezbędne są:
o aktywne połączenie urządzenia (telefonu komórkowego lub tabletu) z siecią Internet,
o aktywne konto poczty elektronicznej,
o aktualna, najnowsza dostępna wersję oprogramowania urządzenia (obsługiwane oprogramowania:
Android, iOS).
o włączona akceptacja plików Cookies oraz obsługa skryptów Java Script.
2. Koszty połączenia z siecią Internet oraz koszty związane ze spełnieniem pozostałych wymogów technicznych obciążają Klienta i Użytkownika w całości.

§7.
OPŁATY
1. Korzystanie z Aplikacji wiąże się z wykupieniem Abonamentu lub Abonamentów, zgodnie z wybranym Planem Taryfowym i cennikiem wskazanym w Załączniku nr 1 do umowy.
2. Płatności za wykupiony Abonament lub Abonamenty pobierane są miesięcznie, z góry na podstawie faktury wystawionej przez TMSys na min. 7 dni przed rozpoczęciem kolejnego okresu rozliczeniowego.
3. W przypadku zamówienia Usług dodatkowych, wg cennika stanowiącego Załącznik nr 1, koszty tych Usług doliczane są do faktury za kolejny okres rozliczeniowy.
4. Opóźnienie w płatności faktury powyżej 7 dni może skutkować zablokowaniem Klientowi dostępu do Platformy.
5. Aplikacja jest bezpłatna dla każdego Użytkownika w zakresie funkcjonalności udostępnionej dla Użytkownika.

§8.
DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI
Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 oraz art. 26 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1, dalej: „RODO”), informujemy, że:
1. Administratorem Danych osobowych Użytkowników jest TMSys.
2. W sprawie ochrony Danych osobowych, Użytkownik może skontaktować się z TMSys pisemnie na adres: TMSys Sp. z o.o., ul. Ciepłownicza 23, 31-574 Kraków, poprzez wiadomość e-mail wysyłaną pod adres: IODO@tmsys.pl
3. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą wyłącznie w następujących celach i podstawach prawnych:
o związanych z zawarciem i realizacją Umowy oraz świadczeniem Usług drogą elektroniczną a także
rozpatrywania skarg i wniosków oraz udzielania odpowiedzi na pytania Użytkownika (zgodnie z art. 6
ust. 1 lit. b) lub f) RODO);
o marketingu bezpośredniego usług (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), a w przypadku udzielenia przez Użytkownika odpowiedniej zgody – także w celu wysyłania informacji o charakterze marketingowym za pomocą środków komunikacji elektronicznej (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
o statystycznych oraz dokonywania badań analitycznych, tj. lepszego doboru usług Klienta do potrzeb
Użytkownika;
o optymalizacji procesów usług, zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego Aplikacji, wykrywania
przypadków niedozwolonego korzystania z Aplikacji, analizy finansowej TMSys, będącego realizacją jego prawnie uzasadnionego w tym interesu (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
o przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
4. Zakres przetwarzanych Danych osobowych obejmuje:
o adres e-mail;
o nr telefonu.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres:
o obowiązywania Umowy zawartej przez Klienta z TMSys, a po jej zakończeniu, w związku z obowiązkiem prawnym Administratora wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
o niezbędny do dochodzenia roszczeń przez TMSys w związku z prowadzoną działalnością lub obrony
przed roszczeniami kierowanymi wobec TMSys, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów
prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa;
o w przypadku przetwarzania dla celów marketingowych – przez okres obowiązywania umowy lub do
momentu wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej;
o w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w danym celu – do czasu cofnięcia zgody lub nie dłużej niż jest to niezbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane;
o w celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych
osobowych będą one przechowywane przez okres, w którym TMSys zobowiązana jest do zachowania
danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i
umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
6. TMSys korzysta z usług innych podmiotów, przetwarzających dane osobowe w jej imieniu, w zakresie:
o obsługi prawnej,
o obsługi informatycznej
o obsługi reklamowej i marketingowej,
o utrzymania i obsługi sieci telekomunikacyjnej,
o wspierania przy obsłudze korespondencji i obsłudze klienta.
7. TMSys zapewnia stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, w szczególności uniemożliwiających dostęp do nich nieuprawnionym osobom trzecim, lub ich przetwarzania z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zapobiegających utracie danych osobowych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
8. TMSys nie planuje obecnie przekazywać danych osobowych Usługobiorcy do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych (tj. poza EOG).
9. W procesie świadczenia Usług nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania.
10. Platforma wykorzystuje cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika, w których znajdują się informacje konieczne do właściwego funkcjonowania Platformy, w szczególności procesu autoryzacji,uproszczenia operacji związanych z lepszym dopasowaniem Platformy do potrzeb Użytkownika, tworzenia statystyk oglądalności.
11. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja w przeglądarce oraz ich nieusuwanie. W przypadku braku akceptacji cookies lub ich usunięcia należy pamiętać, że korzystanie z niektórych funkcjonalności Platformy może być niemożliwe.

§9.
PRAWA I OBOWIĄZKI TMSys
1. TMSys gwarantuje dostęp do Aplikacji w czasie i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, z wyjątkiem przerw technicznych mających na celu przeprowadzenie prac konserwacyjnych, usprawnienie, modyfikację, rozbudowę i modernizację systemu teleinformatycznego lub aktualizację Aplikacji lub zniwelowanie skutków błędów technicznych.
2. TMSys nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i utracone korzyści poniesione przez Klienta w związku:
o utrudnieniami w dostępie do Aplikacji,
o naruszeniem przez Klienta lub Użytkownika praw osób trzecich,
o funkcjonowaniem interfejsów oraz łączy telekomunikacyjnych, które nie są własnością TMSys lub nie są przez niego obsługiwane,
o usługami, aplikacjami i serwisami internetowymi, które nie są własnością TMSys lub nie są przez niego obsługiwane.
3. Świadczenie Usług może zostać przerwane w razie nienależytej jakości połączenia, uszkodzeń lub wad urządzeń telekomunikacyjnych, systemów zasilania, sprzętu komputerowego, awarii sieci telekomunikacyjnej, przerw w dostawie prądu lub jakiegokolwiek działania osób trzecich.
4. TMSys ma prawo zablokować dostęp do Aplikacji lub poszczególnych Usług w razie stwierdzenia
nieprawidłowości w korzystaniu z Aplikacji, w szczególności wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Klienta lub TMSys. TMSys nie ponosi odpowiedzialności z tytułu czasowego zawieszenia dostępu do Aplikacji na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.
5. TMSys nie ponosi odpowiedzialności za używanie Aplikacji w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem.

§10.
OBSŁUGA SERWISOWA
1. Wszelkie zgłoszenia związane z funkcjonowaniem Aplikacji oraz ze świadczeniem za jej pośrednictwem Usług, a także pytania dotyczące korzystania z Aplikacji należy kierować do TMSys na adres e-mail: pomoc@fixback.pl
2. Zgłoszenie powinno zawierać w swej treści dokładny opis i powód zgłoszenia oraz Plan Taryfowy i wykupione Usługi dodatkowe. Ponadto zgłoszenie powinna zawierać nazwę Klienta w tym NIP.
3. Czas reakcji na zgłoszenie wynosi 1 dzień roboczy.
4. TMSys nadaje zgłoszeniu odpowiedni numer powiadamiając o tym Klienta.
5. TMSys będzie świadczył usługę serwisową zdalnie, mailowo, podczas rozmowy telefonicznej z Klientem lub z wykorzystaniem narzędzia zdalnej konsoli.
6. TMSys monitoruje proces obsługi zgłoszenia.

§11.
LICENCJA ZNAKU TOWAROWEGO
1. TMSys oświadcza że jest uprawniony do udzielenia Klientowi licencji na Znaki Towarowe aplikacji fixback® a Klient oświadcza że jest uprawniony jest do udzielenia TMSys licencji na Znaki Towarowe Klienta.
2. W celu prawidłowego funkcjonowania aplikacji fixback® oraz w celach handlowych, TMSys udziela niewyłącznej, niepodlegającej przeniesieniu, i ograniczonej licencji na używanie Znaków Towarowych aplikacji fixback® , w zakresie określonym w ust. 4 poniżej.
3. W celu prawidłowego funkcjonowania aplikacji fixback® oraz w celach handlowych, Klient udziela TMSys niewyłącznej, niepodlegającej przeniesieniu, i ograniczonej licencji na używanie Znaków Towarowych, w zakresie określonym w ust. 4 poniżej.
4. Znaki Towarowe Stron używane są zgodnie ze ich wskazaniami dotyczącymi tożsamości wizualnej, a prawo ich używania obejmuje wyłącznie działania podejmowane w ramach aplikacji fixback® (w szczególności w odniesieniu do reklamy, komunikacji z klientami, działań public relations, oraz działań handlowych w tym umieszczenie na stronach TMSys oraz aplikacji fixback).
5. Strony mogą pisemnie w dowolnym terminie cofnąć licencję do Znaków Towarowych Stron. §12.
OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
TMSys nie będzie ponosić odpowiedzialności za żadne szkody (obejmujące w szczególności utracone korzyści, szkody wynikające z przerw w działalności, utraty informacji lub inne straty finansowe) będące następstwem używania lub niemożności używania Aplikacji, nawet jeżeli TMSys została poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód. Powyższe ograniczenia nie mają zastosowania do odpowiedzialności, której zgodnie z prawem właściwym nie można wyłączyć lub ograniczyć. W każdym przypadku jednak całkowita odpowiedzialność TMSys na podstawie Umowy jest ograniczona do kwoty rzeczywiście zapłaconej przez Licencjobiorcę za okres abonamentowy, którego szkoda dotyczy.

§13.
ZMIANA REGULAMINU I PODMIOTU USŁUGODAWCY
1. TMSys zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu oraz modyfikacji Aplikacji, o czym powiadomi Klienta przed wprowadzeniem zmiany za pośrednictwem adresu e-mail.
2. TMSys może przekazać innemu podmiotowi prawa wynikające z niniejszego Regulaminu oraz Umowy, jednak nie będzie to miało wpływu na prawa Użytkownika.

§14.
ODSTĄPIENIE I ROZWIĄZANIE UMOWY
1. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a TMSys może zostać w każdym czasie rozwiązana przez każdą ze stron zeskutkiem na koniec okresu Abonamentowego.
2. Użytkownik może rozwiązać Umowę przez złożenie stosownego oświadczenia e-mailowo na adres:
info@fixback.pl lub pisemnie na adres TMSys (TMSys Sp. z o.o., ul. Ciepłownicza 23, 31-574 Kraków)
3. TMSys przysługuje prawo rozwiązania zawartej z Użytkownikiem Umowy:
o w przypadku naruszenia przez Użytkownika §5 ust. 3 Regulaminu – ze skutkiem natychmiastowym;
o w pozostałych przypadkach – z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.
4. Rozwiązanie Umowy zawartej pomiędzy Klientem a TMSys skutkuje likwidacją dostępu Klienta do Aplikacji wraz z zakończeniem okresu Abonamentowego.

§15.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Każde postanowienie niniejszego Regulaminu funkcjonuje oddzielnie. W przypadku stwierdzenia przez sąd nieważności któregokolwiek postanowienia Regulaminu, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
2. Wszelkie spory powstałe na tle niniejszej Regulaminu lub Umowy będą rozstrzygane w sposób polubowny. W sytuacji, gdy osiągnięcie porozumienia pomiędzy TMSys a Klientem na drodze polubownego rozstrzygnięcia sporu nie będzie możliwe, sprawę rozstrzygał będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby TMSys.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy powszechnie
obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy ustawy Kodeks Cywilny, RODO, ustawy o
świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz prawo własności przemysłowej.W celu dostarczania naszych usług, wykorzystujemy pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, opcjach wypisu oraz Twoich preferencjach, kliknij tutaj. Korzystanie z naszej witryny i aplikacji, traktowane jest jako zgoda na wykorzystywanie plików cookies.
Akceptuję
×

Bezpłatny poradnik:

Wszystko, co powinieneś wiedzieć
o opiniach w Internecie

Administratorem moich danych jest Grupa TMSYS reprezentowana przez Spółkę TM SYS Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie 31-574, ul. Ciepłownicza 23. Podanie przeze mnie danych jest dobrowolne. «ROZWIŃ WIĘCEJ»